Тел.: 0898 511 619 | Имейл: frontdesk@proartclinic.com | Адрес: гр. Пловдив, бул. “Капитан Коста Паница” 3
Работно време: от вторник до събота от 10:00 - 18:00ч

БИОГРАФИЯ
Д-Р АНАСТАСИЯ ЧOKOЕВА

+ - Пълна Биография

Д-р Анастасия Чокоева завършва медицинското си образование през 2011 год. в Медицински университет-Пловдив. От 2013 год., специализира кожни и венерически болести в едноименната университетска клиника, към УМБАЛ “Св. Георги-Пловдив и е редовен докторант и асистент към същата катедра в МУ-Пловдив.

Д-р Чокоева защитава успешно дисертационния си труд на тема „Проучване върху епидемиологията, етиологията и влиянието на рисковите фактори за развитие на повърхностни микози в детска възраст" и придобива научно-образователна степен “доктор”.

Д-р Чокоева има призната специалност “Дерматология и венерология”, а интересите и са насочени в областта на педиатричната дерматология, дерматоонкология и хирургия и естетичната дерматология.

Д-р Чокоева разработва и участва в научни публикации в български и международни списания. Има над 180 научни труда : 148 пълнотекстови научни статии в реферирани научни издания, от които 92 в списания с импакт фактор,  сред които The Lancet, Medicine Baltimore, Mayo Clinic Proceedings, British journal of Dermatology и др., над 50 в международни списания, 25 в български реферирани и индексирани списания. Съавтор е в 3 книги - две монографии на български и една глава в монография на немски език.

Редовен участник на национални и международни научни форуми и конгреси с 32 орални презентации и 15 електронни постера на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV) Импакт факторът и е над  200. Цитатите  на всички и публикации  са 72, h-index -4. 

Д-р Анастасия Чокоева е водещ изследовател във вътреуниверситетски, междукатедрен научен проект във връзка с дисертационния си труд, и съизследовател в международни изследователски групи в Германия, Италия и САЩ. Притежава сертификати от множество международни и национални обучения в областта на естетичната дерматология-дермални филъри, ботулинов токсин и работа с лазерни системи, провежда обучения за поставяне на дермални филъри, биоревитализанти и ботулинов токсин, като сертифициран трейнър.

Д-р Чокоева е член на Българското дерматологично дружество, Български лекарски сьюз, Европейската академия по дерматология и венерология (EADV) и International Dermoscopy Society.

ПЛАНИРАЙТЕ СВОЯТА ПЪРВА ПРОЦЕДУРА Научете всичко за нашия холистичен подход в естетичните корекции. ЗАПАЗЕТЕ ЧАС
Call Now Button